FidesART

Piękno kolor rozwój

Co to jest FidesART?

To poszukiwa­nie pię­kna, uja­rzmia­nie ko­lo­rów i cią­gły rozwój.

Prostota i funkcjonalność

To również dąże­nie do le­pszych ro­zwią­zań, pro­sto­ta i funkcjo­nalność.

Coś więcej

FidesART to nie tylko pro­je­kto­wa­nie gra­fi­ki, to za­wsze coś więcej.

Projektowanie grafiki

Zapraszam do zapoznania się z moimi dotychcza­so­wymi pro­je­kta­mi zwią­za­nymi z gra­fiką kompu­te­rową oraz foto­gra­fią i sztu­ką, a także do współ­pracy w po­szu­ki­wa­niu opty­ma­lnych ro­zwią­zań.

Marcin Mitura
Projektant grafiki i plastyk

Aktualności

Kontakt

Telefon komórkowy

kom. 732 949 777

Pobierz za darmo

Darmowe tapety

Tapety